Build Files server on CentOS

Build File server to share files between Windows computer and Linux Server computer.

1. Install Samba

[root@lecuong.info ~]#  yum -y install samba

2.Configure Samba :  Create a shared directory that anybody can read and write,

a.No Authentication

[root@lecuong.info ~]# mkdir /mnt/D/share

[root@lecuong.info ~]# chmod 777 /mnt/D/share

[root@lecuong.info ~]# vi /etc/samba/smb.conf
unix charset = UTF-8 // add the line

workgroup = WORKGROUP //(Windows' default)

security = share

hosts allow = 127. 192.168.1. //change IP address you permit


// add these lines

[share] // change to any name you like

path = /mnt/D/share // shared directory

writable = yes

guest ok = yes

guest only = yes

create mode = 0777 // fully accessed

directory mode = 0777 // fully accessed

share modes = yes


[root@lecuong.info ~]# /etc/rc.d/init.d/smb start

Starting SMB services:[ OK ]

Starting NMB services:[ OK ]

[root@lecuong.info ~]# chkconfig smb on


Now, you can access to shared directory name "share" on CentOS server.

b.Requires user authentication.

[root@lecuong.info ~]# groupadd banbeit

[root@lecuong.info ~]#  mkdir /home/security

[root@lecuong.info ~]#  chgrp banbeit /home/security

[root@lecuong.info ~]# chmod 0770 /home/security

[root@lecuong.info ~]#  vi /etc/samba/smb.conf


security = user

[Security] // change to any name you like

path = /home/security
writable = yes
create mode = 0770
directory mode = 0770
share modes = yes
guest ok = no
valid users = @banbeit // allow only banbeit group


[root@lecuong.info ~]#  /etc/rc.d/init.d/smb restart

Shutting down SMB services:[ OK ]

Shutting down NMB services:[ OK ]

Starting SMB services:[ OK ]

Starting NMB services:[ OK ]


Add your existing users to samba or create new users and then add them to samba.

[root@lecuong.info ~]#  smbpasswd -a MrCuong    // add an existing user in Samba

New SMB password:                              // set password

Retype new SMB password:                    // verify

Now, you can access to shared directory name "security" on CentOS server with username & password.


Orther:Configure Samba from Web browser

1.Install and config xinetd:


[root@lecuong.info ~]# yum -y install xinetd

[root@lecuong.info ~]# /etc/rc.d/init.d/xinetd start

Starting xinetd: [ OK ]

[root@lecuong.info ~]# chkconfig xinetd on

2.Install SWAT

[root@lecuong.info ~]# yum -y install samba-swat

[root@lecuong.info ~]# vi /etc/xinetd.d/swat


only_from = 127.0.0.1 192.168.1.2/24 // add IPs you permit

disable = no[root@lecuong.info ~]# /etc/rc.d/init.d/xinetd restart

Stopping xinetd: [ OK ]

Starting xinetd: [ OK ]


Now. you can access to http://your-hostname:901, login with user name and password for root, then you can configure samba on browser.

Have a nice day for all member of www.lecuong.info and visitor !! Để bắt đầu tham gia Giao dịch tài chính:


Viết nhận xét

Các bạn có thể viết lời nhận xét cho bài viết, nhưng cần tuân thủ một số quy tắc sau:

» Các nhận xét/bình luận phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Viết bằng tiếng việt có dấu hoặc tiếng Anh. Nội dung viết không dấu sẽ bị xóa.
» Hãy để lại tên của bạn khi nhận xét/bình luận, để tôi có thể dễ dàng trả lời bạn khi cần.

Chúc các bạn tìm được những kiến thức bổ ích khi tình cờ ghé thăm blog này.