Add iSCSI SAN storage to VMware ESXi 5∞&∞


 Kết nối iSCSI SAN vào ESXi 5

Tiếp theo bài viết "THIẾT LẬP iSCSI Virtual SAN với FreeNAS 8", trong bài viết này Tôi sẽ hướng dẫn kết nối vSphere 5 ( ESXi 5) có sẵn vào Virtual SAN đã tạo trước đó.

Nội dung bài viết gồm 02 phần :

- Tạo vSwitch ( VMkernel ports).
- Kết nối iSCSI SAN vào ESXi 5.


Đầu tiên là phải kết nối đến vCenter đã. Hehe...

I. Tạo vSwitch ( VMkernel ports)

Vì trong mô hình mạng ở trên, mỗi con ESXi 5 Tôi đều dùng 02 card mạng nên bước đầu tiên là tạo thêm vSwitch (VMkernel ports) để card thứ 2 vào đó, dễ quản lý. :D

Configuration --- Networking --- Chọn Add NetworkingVMkernel --- NextChọn Create a vSphere standard switch -- Next.NextKhai báo IPNextKết quả đây :DKết thúc phần tạo vSwitch.

II. Kết nối iSCSI SAN vào ESXi 5

Cấu hình Storage Adapters

Configuration -- Storage Adapters --- AddChọn : Add Software iSCSI Adapter -- OK


Chọn iSCSI Software Adapter vừa tạo ra , chọn Properties.Tại tab Network Configuration -- AddChọn VMkernel (vmSwitch1) đã tạo ra lúc nãy
Qua tab Dynamic Discovery --- chọn Add

Điền vào IP của iSCSI Server

Chọn CHAPKhai báo thông tin chứng thực, nhấn OK.Chọn YES.


Cấu hình Storage :

Configuration --- Storage -- Add StorageChọn Disk/LUN --- Next.Chọn iSCSI Disk -- Next.Chọn VMFS-5 --- NextNhấn Next.Điền vào tên của datastoreBạn có thể chọn sử dụng tối đa dung lượng hoặc đặt mức giới hạn.

Ở đây Tôi chọn maximum --- Nhấn Next.Nhấn Next.Đây là thành quả của bạn.

Kết thúc bài Lab cấu hình hệ thống SAN cho ESXi 5.

 Hẹn gặp lại các bạn vào bài viết tiếp theo.Để bắt đầu tham gia Giao dịch tài chính:


Comments are closed.