CCNA LAB - 2.2 Virtual Trunking Protocol (VTP)                                           Download


LAB 2-2: Virtual Trunking Protocol (VTP) 


You are the Network Administration at Ranet, and have to config to let Ranet-SW3 seperate VLAN
according to the VLAN database from Ranet-SW1 via VTP (use Console for each switch) as below:

     1. Gather information about VTP configuration in Ranet-SW1 by using "show" command in
USER mode only. (You do not have right to config anything on this switch.)


2. On switch Ranet-SW2, you have to config to let the VTP information send from Ranet-SW1
via itself to Ranet-SW3 without any change in VLAN database of Ranet-SW2


3. On switch Ranet-SW3, you have to config to receive VTP information from Ranet-SW1 and
use the received VLAN database to set members of each VLAN as:
VLAN 10: Fa0/1
VLAN 20: Fa0/2
-------------- The End --------------


Solution

Ranet SW1  :

Ranet-SW1>sh vtp status
VTP Version : 2
Configuration Revision : 1
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 7
VTP Operating Mode : Server
VTP Domain Name : Ranet
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP V2 Mode : Enabled
VTP Traps Generation : Disabled
MD5 digest : 0x30 0x94 0xC2 0x6A 0x32 0xCF 0x82 0xFF
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:41:24
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)
Ranet-SW1>sh vlan
VLAN Name Status Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1 default active Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
Fa0/23, Fa0/24, Gig1/1, Gig1/2
10 Ranet-01 active Fa0/1
20 Ranet-02 active Fa0/2
1002 fddi-default act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
1 enet 100001 1500 - - - - - 0 0
10 enet 100010 1500 - - - - - 0 0
20 enet 100020 1500 - - - - - 0 0
1002 fddi 101002 1500 - - - - - 0 0
1003 tr 101003 1500 - - - - - 0 0
1004 fdnet 101004 1500 - - - ieee - 0 0
1005 trnet 101005 1500 - - - ibm - 0 0
Remote SPAN VLANs
------------------------------------------------------------------------------
Primary Secondary Type Ports
------- --------- ----------------- ------------------------------------------
Ranet-SW1>

 Ranet SW2:

Ranet-SW2>en
Ranet-SW2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Ranet-SW2(config)#vtp mode transparent
Setting device to VTP TRANSPARENT mode.
Ranet-SW2(config)#vtp domain Ranet
Changing VTP domain name from NULL to Ranet
Ranet-SW2(config)#vtp version 2
Ranet-SW2(config)#int gig1/1
Ranet-SW2(config-if)#switchport mode trunk
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/1, changed state to up
Ranet-SW2(config-if)#
Ranet-SW2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Ranet-SW2#sh vtp status
VTP Version : 2
Configuration Revision : 0
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 7
VTP Operating Mode : Transparent
VTP Domain Name : Ranet
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP V2 Mode : Enabled
VTP Traps Generation : Disabled
MD5 digest : 0x39 0x70 0x66 0x32 0x4F 0x8F 0x84 0x33
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:14:20
Ranet-SW2#sh vlan
VLAN Name Status Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1 default active Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
Fa0/23, Fa0/24, Gig1/2
30 Ranet-03 active Fa0/1
40 Ranet-04 active Fa0/2
1002 fddi-default act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
1 enet 100001 1500 - - - - - 0 0
30 enet 100030 1500 - - - - - 0 0
40 enet 100040 1500 - - - - - 0 0
1002 fddi 101002 1500 - - - - - 0 0 4
Ranet-SW2#sh interfaces trunk
Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Gig1/1 on 802.1q trunking 1
Port Vlans allowed on trunk
Gig1/1 1-1005
Port Vlans allowed and active in management domain
Gig1/1 1,30,40
Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig1/1 none
Ranet-SW2#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Ranet-SW2#

 Ranet SW3  :

Ranet-SW3>en
Ranet-SW3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Ranet-SW3(config)#vtp mode transparent
Setting device to VTP TRANSPARENT mode.
Ranet-SW3(config)#vtp domain Ranet
Changing VTP domain name from NULL to Ranet
Ranet-SW3(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
Ranet-SW3(config)#int gig1/1
Ranet-SW3(config-if)#switchport mode trunk
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/1, changed state to up
Ranet-SW3(config-if)#
Ranet-SW3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Ranet-SW3#sh vtp status
VTP Version : 2
Configuration Revision : 1
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 7
VTP Operating Mode : Client
VTP Domain Name : Ranet
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP V2 Mode : Enabled
VTP Traps Generation : Disabled
MD5 digest : 0x30 0x94 0xC2 0x6A 0x32 0xCF 0x82 0xFF
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:41:24
Ranet-SW3#sh vlan
VLAN Name Status Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
Gig1/2
10 Ranet-01 active
20 Ranet-02 active
1002 fddi-default act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
1 enet 100001 1500 - - - - - 0 0
10 enet 100010 1500 - - - - - 0 0
20 enet 100020 1500 - - - - - 0 0 6
Ranet-SW3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Ranet-SW3(config)#int fa0/1
Ranet-SW3(config-if)#switchport mode access
Ranet-SW3(config-if)#switchport access vlan 10
Ranet-SW3(config-if)#int fa0/2
Ranet-SW3(config-if)#switchport mode access
Ranet-SW3(config-if)#switchport access vlan 20
Ranet-SW3(config-if)#
Ranet-SW3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Ranet-SW3#sh vlan
VLAN Name Status Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1 default active Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
Fa0/23, Fa0/24, Gig1/2
10 Ranet-01 active Fa0/1
20 Ranet-02 active Fa0/2
1002 fddi-default act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
1 enet 100001 1500 - - - - - 0 0
10 enet 100010 1500 - - - - - 0 0
20 enet 100020 1500 - - - - - 0 0
1002 fddi 101002 1500 - - - - - 0 0
Ranet-SW3#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Ranet-SW3#

---------------- End  --------------------

 You can download this solution here.
Để bắt đầu tham gia Giao dịch tài chính:


Viết nhận xét

Các bạn có thể viết lời nhận xét cho bài viết, nhưng cần tuân thủ một số quy tắc sau:

» Các nhận xét/bình luận phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Viết bằng tiếng việt có dấu hoặc tiếng Anh. Nội dung viết không dấu sẽ bị xóa.
» Hãy để lại tên của bạn khi nhận xét/bình luận, để tôi có thể dễ dàng trả lời bạn khi cần.

Chúc các bạn tìm được những kiến thức bổ ích khi tình cờ ghé thăm blog này.